ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza az Innovitas Nonprofit Kft. (székhelye: 3531 Miskolc, Béla u 7/a) és a ww.innovijob.hu állásportál (továbbiakban „Webportál”) szolgáltatásait munkavállalóként, munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként illetve oktatóként igénybe vevő - felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználó általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

A www.innovijob.hu felületre feltöltött valamennyi tartalom nyilvános.

I. A szolgáltatásokkal kapcsolatos általános rendelkezések

 1. Az Innovitas Nonprofit Kft. a innovijob.hu portál kialakításával megteremti a technikai feltételeket a munkaadók, a munkavállalók és az oktatók egymással való kapcsolatfelvételéhez.
 2. Az Innovitas Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatás a munkaadók és a munkavállalók által megjelentetni kívánt álláshirdetések online publikálására, a felületen történő online chat és fórum beszélgetések lebonyolítására, az álláskeresőként regisztráló személyek önéletrajzaihoz, a munkaadóként regisztráló vállalatok álláshirdetéseihez történő hozzáférés biztosítására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

II. Egyes szolgáltatások leírása

 1. Álláshirdetés megjelentetése

Az innovijob webportálon a regisztrált vállalati felhasználók tudnak álláshirdetést feltölteni. A feltöltés teszi lehetővé a hirdetés portálon való megjelenését. A feltöltött álláshirdetések a megadott álláskategóriákban jelennek meg. A hirdetések valós, betöltendő pozíciókra irányulnak. A hirdetésnek tartalmaznia kell minimum a betöltendő pozíció kategóriáját, az elvárt kompetenciákat és a pozíció rövid leírását, bemutatását.

 1. Önéletrajz adatbázis hozzáférés

A szerződésben meghatározott Webportál a regisztrált álláskeresők által feltöltött önéletrajzokhoz hozzáférést biztosít a Webportálra érkező látogatók számára. A kapcsolatfelvételre lehetőség nyílik a feltöltött profilon megjelenő elérhetőségeken keresztül.

 1. Főoldali kiemelés

A Webportáé főoldalán megjelenik a regisztrált álláskeresők neve, a bemutatkozásuk rövid kivonata, a munkáltatók által feltöltött álláshirdetés pozíció megnevezése, annak egy rövid kivonata, a felületre feltöltött „Jó tanácsok” megnevezése és rövid kivonata, a regisztrált oktatók által feltöltött oktató anyagok neve és rövid kivonata. Mind az álláshirdetések, mind a munkavállalói regisztrációk, mind az oktató anyagok a feltöltés sorrendjében jelennek meg, a legfrissebb 5 feltöltés váltakozik folyamatosan.

 1. Ingyenesen elérhető szolgáltatás

Minden Felhasználó, aki a Webportálra látogat, automatikusan eléri a különböző kategóriákba feltöltött önéletrajzokat, a regisztrált vállalatok bemutatkozó anyagát és álláshirdetéseit, a feltöltött oktató anyagokat és jó tanácsokat. A Felhasználó ebben az esetben is elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződés hiányában a Felhasználó díjfizetésre nem köteles. A Felhasználó regisztrációt követően elérheti a további funkcionalitásokat díjmentesen, ami a munkaadói, munkavállalói és oktatói profil létrehozását, munkaadók esetében álláshirdetés feladását, munkavállalók esetében önéletrajz feltöltését, oktatók esetében pedig tananyag feltöltését jelenti.

A weboldalra feltöltött információk nyilvánosak. Valamennyi látogató számára díjmentesen és regisztráció nélkül elérhető.

III. Felhasználó kötelezettségei

 1. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani.
 2. Felhasználó kijelenti, hogy a II.1-4 pontokban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Munkaadó célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése, a Munkavállaló célja álláslehetőség felkutatása, az oktató célja pedig a tanulni vágyók oktatóanyaggal való ellátása, a tanulás elősegítése.
 3. A Felhasználó által megjelentetett álláshirdetések kizárólag a Felhasználó neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából. Az oktatóanyag kizárólag az oktatók saját neve alatt jelenhet meg, feltüntetve az oktatási intézmény, vállalat stb nevét, amit képvisel. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve, nem kizárólagosan az álláshirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén az Innovitas Nonprofit Kft. jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, és a Felhasználói profilt azonnali hatállyal törölni.
 4. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezés nem a Felhasználón keresztül történik, ezt a hirdetésben kifejezetten fel kell tüntetni.
 5. A hirdetés/ oktató anyag nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást.
 6. A hirdetés/oktató anyag nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen.
 7. A hirdetés/oktató anyag nem tartalmazhat valótlan adatokat. A hirdetésben/oktató anyagban foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (ideértve más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sérthetik harmadik személyek egyéb jogát, nem lehetnek becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulhatnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehetnek politikai célzatúak. A feltöltött oktató anyagok esetében amennyiben nem saját szellemi termék kerül feltöltésre a szellemi termék tulajdonosának, a hivatkozás címének feltöltése szükséges.
 8. A Felhasználó felelős a hirdetések, oktató anyagok, önéletrajzok megszövegezéséért, tartalmáért.
 9. Az Innovitas Nonprofit Kft. jogosult a hirdetéseket, oktató anyagokat nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani. Az Innovitas Nonprofit Kft. jogosult továbbá a hirdetés, oktató anyag megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben megítélése szerint a megszövegezés stiláris vagy egyéb szempontból nem illeszkedik a Webportál arculatához, vagy az Innovitas Nonprofit Kft. megítélése szerint az, a Felhasználó általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható.
 10. Ugyanakkor a fenti javítási lehetőség az Innovitas Nonprofit Kft. részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. Az Innovitas Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által megjelentetett hirdetések, oktató anyagok jogi vagy egyéb szempontok szerinti kijavítására, így minden, esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes hirdetésből származó felelősség hatóságok, az Innovitas Nonprofit Kft., vagy harmadik személyek irányába a Felhasználót terheli.
 11. Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Felhasználó bármilyen adatkezelést végez.
 12. Felhasználó köteles minden kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizni, hogy az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van-e, illetve, hogy az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő megkeresésre irányul-e a kapcsolatfelvétel.
 13. Felhasználó köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.
 14. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználó és Felhasználó alkalmazottai és megbízottai az Innovitas Nonprofit Kft. szolgáltatásaira  mindenkor irányadó adatvédelmi nyilatkozatot megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják.
 15. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében az Innovitas Nonprofit Kft. internetes felületének használatához a Felhasználó felhasználó-azonosítót és jelszót kap, amelyet köteles körültekintően, bizalmasan kezelni. A felhasználó-azonosító és a jelszó elvesztéséért, vagy illetéktelenek általi felhasználásáért az Innovitas Nonprofit Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.
 16. Felhasználó köteles biztosítani, hogy a felhasználó-azonosító és a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Felhasználó felelős azért a kárért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó azonosítóját és jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Felhasználótól (ideértve a Felhasználó bármely munkatársát) megszerzik.
 17. Felhasználó köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében.

IV. Az Innovitas Nonprofit kft. kötelezettségei és jogai

 1. Az Innovitas Nonprofit Kft. köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Felhasználó részére a felek között létrejött jelen ÁSZF rendelkezései szerint,.
 2. Az Innovitas Nonprofit Kft. a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Felhasználó kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Felhasználó panaszát kivizsgálja.
 3. Az Innovitas Nonprofit kft. az álláskeresők állításait ellenőrizni nem áll módjában. Fentiek értelmében a szolgáltatás használatából eredő valamennyi kockázat és felelősség a Felhasználót terheli, ezért az Innovitas Nonprofit Kft. nem tartozik felelősséggel az álláskeresők által megadott valótlan adatokból a Felhasználót  vagy más személyt ért károkért.
 4. Amennyiben vita keletkezik a Felhasználó és az álláskeresők között, az Innovitas Nonprofit Kft-t nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgy az Innovitas Nonprofit Kft. érdekkörébe tartozó okból merült fel.
 5. Az Innovitas Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a feltöltött, aktív státuszban lévő önéletrajz, vagy annak bármely adata nem aktuális, vagy valótlan.
 6. Az Innovitas Nonprofit kft. kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem az Innovitas Nonprofit kft. általi szándékos károkozásból fakad.
 7. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.
 8. Az Innovitas Nonprofit Kft. karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. Az Innovitas Nonprofit Kft. a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni.

V. A szolgáltatás ellenértéke

A Felhasználók részére az Innovijob. hu weboldalának használata díjmentes. A díjmentes szolgáltatás keretében a felhasználók vállalják, hogy az általuk feltöltött anyagok (önéletrajz, video önéletrajz, álláshirdetés, oktatóanyag) nyilvános, valamennyi látogató számára regisztráció nélkül elérhető.

VI. Egyéb rendelkezések

 1. Az Innovitas Nonprofit Kft. az ÁSZF egyoldalú módosításának  jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést az Innovitas Nonprofit Kft, az innovijob.hu internetes honlapján közzéteszi.
 2. Az Innovitas Nonprofit Kft. szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Felhasználó jelen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy az innovijob.hu oldal igénybevétele során az általa közölt adatokért minden jogi felelősséget magára vállal.
 3. Jelen ÁSZF elérhető a fent hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.
 4. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot.

Felhasználó kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.

Az Innovitas Nonprofit Kft. ezennel külön tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.

Kapcsolat:

Innovitas Nonprofit Kft.

3531 Miskolc, Béla u 7/A.

e-mail: info@innovitas.hu

Tel.: (+36 46) 506-322

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2015. január 10.