ADATVÉDELEM

Az INNOVITAS Nonprofit Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikája

Az INNOVITAS Nonprofit Kft. biztosítja, hogy a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.innovitas.hu webhely használatának, illetve a webhelyen keresztül megvalósuló adatgyűjtés módjának részleteit ismerteti.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen. Az érintettek adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja az esetleges későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a www.innovijob.hu portálon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése.

Az adatkezelő személye

Az adatkezelő személye az Innovitas Nonprofit kft.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A www.innovijob.hu esetén a Felhasználó személyes adatai megadásával, a www.innovijob.hu portál használatával, a portálon történő regisztrációval hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért.

Az Innovitas Nonprofit Kft. a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Innovitas Nonprofit Kft. nem felelős Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett törlési jelzéséig, illetve passzív regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év.

A kezelt adatok köre

A felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja a weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül, illetve a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa is. Ezekből az adatokból statisztikai adatokat generál a rendszer automatikusan. Ezeket az adatokat személyes adatokkal nem kapcsolja össze az üzemeltető.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelés célja a www.innovitas.hu alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Bizonyos tartalmakat és szolgáltatásokat a felhasználók csak regisztrációt követően érhetnek el. A regisztráció során a következő adatok önkéntes megadását kérjük a felhasználóktól: név, e-mail cím, telefonszám, munkahely neve, azon terület megjelölése, amelyben segítséget kér tőlünk.

A fent megjelölt adatokra azért van szükségünk, hogy a felhasználókat tájékoztatni tudjuk az általa megjelölt kérdések kapcsán, vagy például olyan pályázat jelent meg, amely a felhasználó számára hasznos lehet.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az INNOVITAS Nonprofit Kft. a regisztrált felhasználók adatait bizalmasan kezeli, azokat csupán saját termékei értékesítéséhez, statisztikák készítéséhez használja fel. A statisztikák adatait egyfajta visszajelzésként tekintjük, legfőbb célja a vásárlói magatartás vizsgálata, amelynek segítségével felhasználóbaráttá tudjuk tenni weboldalunkat.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 3531 Miskolc, Béla u. 7/A) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 3531 Miskolc, Béla u. 7/A) , illetve az info@innovitas.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

A www.innovijob.hu esetén a Felhasználó személyes adatai megadásával, a www.innovijob.hu portál használatával, a portálon történő regisztrációval hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

A www.innovijob.hu oldalra feltöltött valamennyi dokumentum ( oktatóanyagok, cégbemutatók, álláshirdetések, önéletrajzok, video önéletrahzok stb.) nyilvános.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.innovitas.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@innovitas.hu e-mail címen.